Zaangażowanie w naszych pracowników

 • Równe i humanitarne  traktowanie pracowników i kandydatów do pracy, niezależni od płci, wyznania, przynależności do organizacji, narodowości i koloru skóry.
 • Praca jest dobrowolna (zakaz pracy przymusowej)
 • Zakaz zatrudniania dzieci – poniżej 15 roku życia
 • Praca młodocianych  tylko w warunkach określonych przez kodeks pracy i przepisy pochodne
 • Pracownik może być zatrudniony tylko na podstawie umowy o pracę.
 • Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną pracę zgodnie z umową o pracę i regulaminem wynagrodzeń, w terminach określonych w umowach o pracę i regulaminie.
 • Pracodawca zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym również ubrania robocze i ochronne oraz pomieszczenia do spożywania posiłków.
 • Pracodawca przeprowadza szkolenia pracowników z zakresie BHP i ppoż
 • Każdy pracownik ma prawo podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez korzystanie ze szkoleń organizowanych przez pracodawcę, a także w innej formie finansowanej przez pracodawcę.
 • Pracownik ma prawo do wsparcia materialnego i prawnego w razie zdarzeń losowych.
 • Pracodawca stwarza atmosferę przyjazną pracownikom, taką, by praca była dla Nich miła i pożądana.
 • Pracownik ma prawo korzystać z Funduszu Świadczeń Socjalnych a także uczestniczyć we wszystkich organizowanych przez pracodawcę  imprezach integracyjnych