Środowisko

  • Przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
  • Monitorowanie środowiska naturalnego i podejmowanie działań mających na celu eliminację zjawisk niekorzystnych, w szczególności poprzez instalowanie urządzeń eliminujących te zjawiska.
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez ulepszanie procesów, prowadzenie profilaktycznej konserwacji, zachowaniu zasobów, recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu zasobów.
  • Zarządzanie zanieczyszczeniem powietrza poprzez monitorowanie i zminimalizowanie do „0” emisji gazów i pyłów.
  • Gospodarka odpadami i ściekami.
  • Wspieranie działań organizacji rządowych i poza rządowych w ich działaniach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.